Terénna sociálna práca

Mesto GIRALTOVCE realizuje projekt s názvom

Terénna sociálna práca v Giraltovciach
Kód ITMS:27120130586
 
Vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR sa projekt realizuje pre občanov Giraltoviec, vo Svidníckom okrese na území Prešovského samosprávneho  kraja v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 
Trvanie:  od 05/2014 do 11/2015
Nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 63 515,77 € poskytol Fond sociálneho rozvoja z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Finančná spoluúčasť mesta je 5 % v sume 3 342,93 €.

Hlavný cieľ projektu

Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä MRK s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu TSP.
 
Rámcová aktivita
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.

Cieľové skupiny

 
Prioritnou cieľovou skupinou sú príslušníci marginalizovanej rómskej komunity rozdelení do štyroch podskupín:
 
  • Obyvatelia s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom a seniori.
  • Občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované.
  • Nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania (problémy s čítaním, písaním a počítaním).
  • Rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky.

Kontakty

KOMUNITNÉ CENTRUM so sídlom:
Dom služieb – I. poschodie, Dukelská 57/64, 087 01  Giraltovce (vchod z Fučíkovej ulice).
Telefón – mobil: (+421) 908 224 913
Informácie: www.giraltovce.sk