Rómske občianske hliadky

Mesto GIRALTOVCE realizuje projekt s názvom:

Občianske hliadky MRK v meste Giraltovce

Kód ITMS:27120130624
 
Vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR sa projekt
realizuje pre občanov mesta Giraltovce, vo Svidníckom okrese na území prešovského
samosprávneho kraja v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 
Trvanie projektu: 10/2014 do 09/2015
 
Nenávratný finančný príspevok poskytla Implementačná agentúra pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia z prostriedkou Európskeho sociálneho fondu a štátneho
rozpočtu v celkovej výške maximálne 89 081, 50 EUR t.j. 95% z celkových oprávnených
výdavkov. Zvyšných 5 % spolufinancuje mesto Giraltovce z vlastných zdrojov.
 
Hlavný cieľ projektu
 
Zvýšením bezpečnosti a ochranou verejného poriadku prispieť k podpore sociálnej
inklúzie, vyvolaniu a podporovaniu zmeny u MRK v meste.
 
Prioritná os
 
Podpora sociálnej inklúzie
 
Opatrenie
 
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.