Vzdajme úctu historickému dubu.

Zámerom neziskovej organizácie VIDIEK  okrem poskytovania verejno – prospešných služieb je podieľať sa marketingovými aktivitami na zviditeľňovaní mesta Giraltovce a celého regiónu MAS Topoľa. Po prieskume, ktorý sme urobili v regióne o prírodných a umelo vytvorených zaujímavostiach na našom území sme zistili, že väčšia časť obyvateľov nemá ani základné vedomosti o tom, čím je región zaujímavý a jedinečný a čo by malo mať rozhodujúci vplyv na zvyšovaní návštevnosti regiónu MAS Topoľa.

Preto sa Vidiek spoločne s mestom a obcami rozhodol v rámci Stratégie CLLD a Plánov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí zadefinovať konkrétne ciele, priority, opatrenia a jednotlivé aktivity, aby sa naplnila vízia a stratégia s názvom “ MAS Topoľa – meníme sny na skutočnosť.

Na tieto aktivity budú okrem vlastných finančných zdrojov budú využívané i nenávratné finančné príspevky z Európskych štrukturálny a investičných fondov, štátneho rozpočtu, nadácii a iných sponzorov a donorov.

Medzi zaujímavosti s celoslovenským významom je aj najstarší dub letný  v okrese Svidník nachádzajúci sa v Giraltovciach. Asi 600 ročný dub letný zo 14. storočia "stojí" pri bývalom kaštieli ( pri kultúrnom dome ), v tesnej blízkosti medzinárodnej komunikácie, cez ktorú denne prejde asi 8000 motorových vozidiel, čo má negatívny dopad na starobylý dub.

Preto sme sa rozhodli spracovať projekt v rámci programu “Obce bližšie k Vám”  s finančnou dotáciou Nadácie Slovenskej sporiteľne, čím by sa zvýšila jeho ochrana ak i samotná informovanosť a tomto jedinečnom skvoste. Po vyhodnotení projektov sme dostali kladné vyjadrenie výberovej komisie a mesto formou Darovacej zmluvy dostalo na projekt “ Vzdajme úctu historickému dubu “ finančný dar vo výške 2 736 ,- EUR. S aktivizovaním miestnych dobrovoľníkov, sa pri dube osadí  informačná tabuľa  pre lepšiu informovanosť obyvateľov a návštevníkov a revitalizuje sa okolie stromu.

Cieľom projektu je zachovanie úcty k prírodnému a historickému asi 600 - ročnému Dubu letnému (Quercus robur), ako odkazu pre budúce generácie. Náplňou je investovať nielen do úpravy okolia, ale aj pomôcť samotnému dubu letnému asanačnými opatreniami, pretože strom s jeho prírodovedným a historickým významom si to určite zaslúži. Nedovoľme, aby náš  starobylý strom plakal, kvílil a prosil, ale majestátne a hrdo sa vypínal na svojom mieste. Mesto si dalo za úlohu postupne  obnovovať všetky národné, kultúrne a historické pamiatky čo bude mať za dopad, že mesto sa stane atraktívnejšie a zároveň naším potomkom zanechá živý obraz minulého, súčasného i budúceho. K tomu nezisková organizácia VIDIEK spolu s mestom aktivizuje všetky školské i mimoškolské zariadenia, záujmové združenia a občanov mesta.