Vážení spoluobčania,

ako rýchlo ubieha čas, si neraz uvedomíme až v predvianočnom zhone. Vtedy začíname uvažovať, čo sme v tom roku urobili, čo sme nestihli, hodnotíme úspechy aj rozoberáme neuskutočnené ciele, ich dôvodu a príčiny.

     Dovoľte mi pár slov k činnosti v našom meste. Počas roka ešte doznievali niektoré činnosti z osláv 600. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste, ale realizovali sme aj nové úlohy. Som nesmierne rád, že sme dokončili výstavbu chodníka na Bardejovskej ul. v dĺžke 1 km. Nestihli sme rekonštrukciu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, aj keď materiál je už zakúpený. Celková hodnota diela je cca 100-tisíc eur. Dokončili sme výstavbu 12 bytov nižšieho štandardu na Kukučínovej ul. Do konca apríla 2018 dokončíme práce na miestnej komunikácii a chodníku pri nových bytoch. Rozšírili sme kamerový systém v meste o ďalšie štyri kamery (dve na Kukučínovej ulici a dve v Parku mieru) pre lepšiu bezpečnosť občanov i ochranu majetku mesta. S pomocou eurofondov sme vybudovali novú skládku biologického odpadu v areáli vodárni na Bardejovskej ul., ktorú ešte dovybavíme príslušným strojovým zariadením. Taktiež sme vybudovali prístavbu materskej školy s rozpočtovým nákladom 110-tisíc eur. Vlastnými finančnými prostriedkami sme začali opravu budovy v Parku mieru pri futbalovom ihrisku, kde boli opravené strecha a časť fasády. Členovia tenisového klubu ISKRA sprevádzkovali tenisové kurty, pán Juraj Molitoris upravil prostredie okolo kurtov, plážového ihriska i časti budovy. V rámci operačného programu EÚ – Ľudské zdroje sme spustili štyri projekty v meste – opatrovateľská služba, terénna sociálna práca, komunitná práca a miestna občianska poriadková služba. Z operačného programu EÚ – Životné prostredie sme boli úspešní v projekte vybudovania šiestich stojísk s nádobami na TKO a úpravy starej environmentálnej záťaže na skládke Na Serpentínach. Druhá žiadosť o kompostéry pre občanov je v druhom kole posudzovania. V rámci cezhraničnej spolupráce sa realizujú projekty na školách a v kultúrno-športovej činnosti a začiatkom roka 2018 je to prezentácia nášho mesta na dvoch medzinárodných výstavách municipalít Európy, v Nórsku (Oslo) a  Belgicku (Brusel), spolu s družobným mestom UstrzykiDolne z Poľskej republiky. Podali sme aj veľký projekt na rekonštrukciu budovy starého MsÚ pod názvom Slovensko-Poľský dom s rozpočtovým nákladom 860-tisíc eur. V roku 2017 sme začali aj rekonštrukciou Domu smútku a to úpravou a zateplením fasády, výmenou terasovej dlažby pri vstupoch, a vybudovaním nových spevnených plôch okolo budovy s odvodnením.

Vážení spoluobčania,

     chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí šíria dobré meno nášho mesta v rámci Slovenska i v zahraničí. Sú to žiaci našich škôl, športovci, folkloristi, členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ale aj ostatní občania mesta svojou prácou.

     Do nového roku 2018 prajem všetkým občanom mesta, širokého okolia, čitateľom Spravodajcu mesta Giraltovce a vôbec, ľuďom dobrej vôle len to najlepšie, pevné zdravie, úspechy v práci i osobnom živote. Aby rok 2018 bol lepší ako rok, s ktorým sme sa práve rozlúčili, aby sa zlepšila životná úroveň aj v našom krásnom regióne pod Duklou.