75. výročie oslobodenia mesta Giraltovce

Sloboda a mier. Pre niekoho z nás slová samozrejmé, pre niektorých dávnejšie narodených slová veľmi vzácne a ťažko získané. V slobode a mieri žijeme už 75 rokov. Pred toľkými rokmi sa naše mesto a okolité dediny ocitli v boji medzi nepriateľským vojskom Nemecka a oddielmi Červenej armády, ktorá postupne smerom k západu oslobodzovala jednotlivé územia spolu s vlasteneckým vojskom.  V tomto článku Vám prinášame dôležité fakty, ktoré úzko súvisia s dátumom 18. január 1945, kedy aj naše mestečko získalo slobodu.

Autor knihy Cez Karpaty A. A. Grečko sa osobitne zameral na obdobie konca veľkej vlasteneckej vojny. Roku 1944 sovietske ozbrojené sily takmer úplne oslobodili územie Sovietskeho zväzu, obnovili štátne hranice ZSSR a drviac hitlerovské hordy, vstúpili na územie krajín východnej a juhovýchodnej Európy. Našim územím prechádzal 4. ukrajinský front, ktorý sa skladal z 38., 1. gardovej armády z 18. armády a 1. československého armádneho zboru. Prenasledovanie nepriateľa pokračovalo. Vojská rýchlo postupovali v smere na Vratislav, Katovice a Krakov. To prinútilo nepriateľa, aby 13. januára 1945 rýchlo presunul časť síl 75. pešej divízie z priestoru Stropkova na krakovský smer. Vznikli priaznivé podmienky pre útok  vojsk 1. gardovej armády. 

Veliteľ  1. gardovej armády sa 15. januára rozhodol, že silami 11. a 107. streleckého zboru prelomí nemeckú obranu na úseku Nižná Olšava – Valkov, zničí nepriateľa a rozvinie útok v smere  Giraltovce – Raslavice – Ľubotín a do večera prvého dňa operácie dorazí k východnému brehu rieky Topľa. Hlavný úder sa mal zasadiť v smere Lomné – Giraltovce a Tulčík.

Ráno 18. januára boli vojská armády pripravené na prielom nepriateľskej obrany. V súvislosti s úspešným útokom vojsk 1. ukrajinského frontu na krakovskom smere a 38. armády na gorlickom smere boli ohrozené tyly a komunikácie prešovsko-košického zoskupenia nepriateľa a 17. januára nemecké fašistické  velenie začalo sťahovať hlavné sily v smere na západ, kryjúc sa zadnými silnými vojmi.  18. januára o 6.00 hod. ráno vojská 1. gardovej armády útvarmi 11. a 107. streleckého zboru a časťou síl 1. československého armádneho zboru prešli po krátkom delostreleckom prepade na komunikácie a zadné voje protivníka do útoku. Za deň postúpili od 4 do 22 kilometrov na fronte 60 kilometrov dlhom a oslobodili 78 obcí. 

V tento deň vstúpili jednotky 271. gardovej divízie 11. streleckého zboru generála Zaporožčenka aj do nášho mesta. Nemecké jednotky náhle opúšťali Giraltovce, stihli poškodiť iba poštu, ostatné budovy a komunikácie ostali neporušené. Po prechode frontu sa začalo v Giraltovskom okrese s odstraňovaním vojnových škôd. Istý čas bolo v rodinách celého okresu umiestnených približne osemsto evakuantov zo Svidníckeho okresu, ktorých domy boli po vojne úplne zničené. V bývalom kaštieli, ktorý stál na mieste dnešnej základnej školy bola zriadená nemocnica, ktorej existencia bola krátka  iba do roku 1946. 

Hrdinský boj za oslobodenie vtedajšieho Československa, trvajúci 8 mesiacov, skončil sa víťazstvom. Víťazstvom, z ktorého čerpáme dodnes. Víťazstvom, ktoré nám prinieslo slobodnú prítomnosť a pevne dúfajúc aj budúcnosť. Našou úlohou je preto stále a opakovane nezabúdať so slovami úcty a vďaky na perách a v našich srdciach.  Všetkým padlým vojakom ďakujeme, nikdy na ich hrdinský čin nezabudneme.