Predstavujeme novú kontrolórku nášho mesta

Na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach bola za hlavnú kontrolórku nášho mesta poslancami zvolená Ing. Katarína Hliboká. Pre mnohých z nás známy človek, ale keďže vstupuje do novej pozície, rozhodli sme sa vám ju predstaviť a tiež vás oboznámiť s jej víziou, ktorú predstavila na zasadnutí zastupiteľstva.

Svoju prezentáciu začala slovami – funkcia hlavného kontrolóra je dôležitá a vážená funkcia a ja tu dnes pred vami stojím s úplnou vážnosťou a rešpektom, ktoré tejto pozícii prináležia.... V úvode svojej prezentácie predstavila svoje predpoklady pre výkon tejto funkcie. Ing. Katarína Hliboká je rodená Giraltovčanka, v súčasnosti spolu so svojou rodinou, manželom a troma deťmi býva v rodinnom dome. Pracovne už niekoľko rokov pôsobí ako učiteľka na druhom stupni tunajšej základnej školy, v minulosti tri roky aj ako zástupkyňa tejto riaditeľa školy. Ing. Hliboká má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru. Pri rozsahu a rôznorodosti štúdia, ktoré okrem vysokej školy absolvovala, získala mnoho teoretických znalostí a jej kladný vzťah k vzdelávaniu jej umožnil rozšíriť si obzor v mnohých oblastiach, čo je pre prácu kontrolóra veľkým prínosom. Po ukončení štúdia pracovala v spoločnom obecnom úrade, kde viedla agendu a účtovníctvo všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta a ďalších škôl v deviatich obciach. To je oblasť, v ktorej má aj dnes zvolená kontrolórka prehľad a skúsenosti, čo sa týka rozpočtov, účtovania, rozpočtovania, prípadne komunikácie s úradmi a pod.  Ako zástupkyňa školy získala praktické skúsenosti v riadení ľudských zdrojov, oboznámila sa so školskou legislatívou a ďalšími zákonmi, ktoré sú potrebné pre chod a riadenie organizácie. Pri prezentácii z osobných vlastností vyzdvihla analytické myslenie, pri spracovávaní informácií hľadá riešenia a spôsoby, ako veci uviesť na pravú mieru, zakladá si na pravde, férovosti, zvláda záťažové situácie, blízke je jej asertívne správanie.

Hliboká uviedla, že práca kontrolóra sa zakladá najmä na spolupráci a komunikácii s organizáciami na území mesta. Vykonáva sa podľa zákona, ale je tam istá miera vlastného prispenia či voľnosti. Svoju predstavu práce zhrnula v 6 bodoch:

Pozitívna motivácia – kontrolóra mesta vníma ako pomoc a pozitívum, ktoré môže ako správna vnútorná kontrola byť nápomocné voči negatívnym zásahom z vonku.

Práca v spojení s predstavami zastupiteľstva – kontrola funguje vtedy, ak tí, ktorí zákony vydávajú, majú možnosť zistiť správnosť ich dodržiavania.

Prospech mesta – prípadné negatívne odhalenia kontroly riešiť tak, aby tým mesto ako celok netrpelo.

Prevencia -  správna analýza vopred predchádza odhaleniu nedostatkov či prípadnej sanácii.

Prepojenie – kontrolór ako prepojenie medzi zákonodarnou a výkonnou mocou v meste.

Podpora – v rámci zamestnancov a ich preškoľovania, ktoré zabráni zbytočným nedostatkom pri výkone ich povolania.

Po samotnej prezentácii zazneli otázky poslancov. Poslanca M. Vargu zaujímalo, ako sa kontrolórka mesta vzťahovo vysporiada s touto funkciou, do akej miery si bude chcieť zachovať odstup. S týmto sa Ing. K. Hliboká stretáva pri výkone svojho povolania aj teraz. Keďže sociálne väzby v takom malom meste sú úzke, aj teraz musí k svojej profesii v prvom rade pristupovať profesionálne a rovnocenne a takto bude pracovať aj vo funkcii kontrolórky nášho mesta. A prečo sa rozhodla uchádzať sa o túto funkciu? Bola to pre ňu výzva, možnosť opäť sa niekam kariérne posunúť. Je to pracovná pozícia, kde môže zúročiť široký záber znalostí a zručností, ktoré nadobudla a získala. Je aktívnou občiankou nášho mesta, zaujíma sa o oblasť samosprávy a práve aj preto sa zapojila do tohto výberového konania.

Poslanec D. Verčimák položil otázku, čo prvé by ako kontrolórka mesta predostrela poslancom vo svojej činnosti.  Podľa slov Ing. Hlibokej by to bola pravdepodobne analýza rozpočtových prostriedkov, keďže sa bude blížiť plánovanie nového rozpočtu pre rok 2021.

Prajeme novej kontrolórke nášho mesta Ing. Kataríne Hlibokej veľa pracovných síl, správnych rozhodnutí pri napĺňaní funkcie, do ktorej bola zvolená.