Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Giraltovce

Mesto Giraltovce v roku 2010 postavilo pri základnej škole na ul. Budovateľskej nové multifunkčné ihrisko. Toto ihrisko slúži až dodnes nielen žiakom spomínanej základne školy, ale aj na rôzne mestské športovo-kultúrne podujatia. Nakoľko je však predmetné ihrisko výrazne opotrebované, je nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia a to hlavne výmena umelého trávnika a s ním súvisiace zemné práce. Realizovaním týchto prác na danom ihrisku sa podarí naplniť hlavný cieľ projektu, čím je priviesť čoraz viac detí, ale aj dospelých k športu a pohybu zároveň, a tým aj zmysluplnému a efektívnemu tráveniu voľného času.

V marci tohto roka mesto Giraltovce podalo žiadosť o dotáciu poskytovanou PSK v rámci výzvy pre región. Táto dotácia bola schválená a následne aj podpísaná s PSK, v rámci ktorej nám bude formou refundácie poskytnutá suma 20 000 € . Po realizovaní verejného obstarávania bola podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom SAGANSPORT s.r.o., ktorý následne začal realizovať rekonštrukčné práce. Tie by mali byť ukončené do 30.11.2020.