Vedomostná spoločnosť si vyžaduje moderné prístupy k všeobecnému vzdelávaniu

Vedomostná spoločnosť si vyžaduje moderné prístupy k všeobecnému vzdelávaniu

Gymnázium Giraltovce plní v tunajšom regióne poslanie tradičnej všeobecnovzdelávacej školy. Vychádzajúc z požiadaviek súčasnej vedomostnej spoločnosti, snaží sa škola dlhodobo vytvárať podmienky na komplexné rozvíjanie poznávacích schopností žiakov, najmä v záujme ich flexibilnej adaptácie na meniace sa potreby praxe. V súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu škola cielene implementuje do svojho Školského vzdelávacieho programu moderné koncepcie a inovatívne formy vzdelávania vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Prioritou nášho vzdelávania je dôraz na individuálny rozvoj žiaka, na objavovanie jeho intelektuálneho a tvorivého potenciálu. Nemenej dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania našich žiakov je dôraz na formovanie kľúčových kompetencií nevyhnutných pre život v súčasnej spoločnosti. Vzhľadom na spoločenskú dôležitosť kľúčových kompetencií a s cieľom ich systematického rozvíjania vo všetkých predmetoch uplatňuje škola vo svojom vzdelávacom programe stratégiu vzdelávania, zameranú na prepájanie teoretickej výučby s praktickým životom. Naším cieľom je ukázať žiakom využiteľnosť nadobudnutých poznatkov pri riešení rôznych spoločenských problémov, ale aj praktických situácií spojených s ich bežným životom, ďalším štúdiom či budúcou profesiou.

Stratégia vzdelávania podporujúca využitie teoretických poznatkov v praxi má na Gymnáziu v Giraltovciach dlhoročnú tradíciu v mimoriadne úspešnej projektovej činnosti, najmä v nadnárodných projektoch. Doposiaľ medzi najúspešnejšie sa zaradili: projekt Play energy organizovaný spoločnosťou ENEL a ocenený pozvaním do sídla spoločnosti v Ríme, projekt Euroscola štyrikrát odmenený návštevou Európskeho parlamentu v Štrasburgu a dvakrát návštevou Bruselu, projekt DofE, za ktorý získali naši žiaci striebornú medailu vojvodu z Edinburghu, projekt Ambasádorské školy Európskeho parlamentu, v ktorom za víťazstvo udelil Európsky parlament našim žiakom certifikát – junior ambasádor a opätovne ich pozval do Štrasburgu. Veľmi podnetná bola tiež práca učiteľov a žiakov v projektoch Comenius, Interreg či Erasmus+ zameraných na spoznávanie nových kultúr a spoluprácu s partnerskými školami v zahraničí. Prácou v uvedených projektoch získali naši žiaci cenné praktické skúsenosti a poznatky v mnohých oblastiach a v neposlednom rade aj bohaté jazykové zručnosti. Mnohí z nich svoje znalosti a skúsenosti zúročili v ďalšom - vysokoškolskom štúdiu. Aktuálne je škola zapojená v projekte zameranom na problematiku klimatickej bezpečnosti, ktorý organizuje Kancelária Európskeho parlamentu. Naši tohtoroční prváci už mali možnosť absolvovať online diskusné fórum na tému „Európa v klimatickej pohotovosti“, ktoré bolo vysielané na kanáli Youtube. Súčasne škola pokračuje aj v projekte Ambasádorské školy – eTwinning Európskeho parlamentu. 

So zámerom čo najefektívnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie s praktickým životom zavedie škola vo výučbe, počnúc školským rokom 2021/2022, popri klasickom triedno-hodinovom systéme novú netradičnú organizačnú formu výučby - blokový systém. Výučba v blokoch bude organizovaná v 1. – 3. ročníku gymnázia vo všetkých vyučovacích predmetoch. Žiaci budú počas týchto troch rokov pracovať v tímoch, v ktorých budú pod vedením učiteľov riešiť konkrétne zadania zo spoločenskej praxe. Vyvrcholením ich práce bude záverečný výstup – stredoškolská záujmová práca, ktorú budú prezentovať v  závere 3. ročníka pred  školským auditóriom. Základnými princípmi, ktoré sa budú v blokovej výučbe uplatňovať, budú princípy dobrovoľnosti a záujmu. Predpokladá sa, že uplatňovanie týchto princípov umožní žiakom aktívne sa zamýšľať nad vlastným budúcim odborným smerovaním, vytvorí priestor na to, aby si žiaci v priebehu celého štúdia uvedomovali svoj proces učenia sa a dokázali ho samostatne regulovať správnym smerom a podporí ich vnútornú motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu. 

Aplikovaním blokovej formy výučby sa očakávajú u žiakov tieto výsledky:

  • Zručnosti na prácu s vedeckými informáciami – ich vyhľadávanie, kritické hodnotenie a využívanie pri riešení problémov.
  • V primeranej miere rozvinutá vnútorná motivácia k štúdiu všeobecnovzdelávacích predmetov. 
  • Schopnosť aplikovať teoretické poznatky zo všeobecnovzdelávacích predmetov v praktických životných situáciách. 
  • Rozvinutá sebadôvera. Schopnosť prezentovať výsledky svojej práce i samého seba. 
  • Zvýšená schopnosť komunikácie v cudzích jazykoch. 
  • Schopnosť pracovať v tíme a uplatňovať asertivitu v medziľudských vzťahoch.
  • Schopnosť uvedomenia si vlastných záujmov a cieľov v súvislosti s budúcou profesijnou orientáciou.
  • Schopnosť aplikovať nadobudnuté skúsenosti a poznatky pri maturitných skúškach. 
  • V primeranej miere sformované kľúčové kompetencie potrebné pri prijímacom konaní na vysokú školu a pri štúdiu na vysokej škole.
  • V primeranej miere sformované kľúčové kompetencie na riešenie konkrétnych problémov v budúcom praktickom osobnom i profesijnom živote, napríklad v konkurznom konaní.

Sme presvedčení, že Gymnázium Giraltovce má vo všetkých smeroch potenciál byť aj naďalej pre mesto Giraltovce a jeho okolie veľkým prínosom.  

       Mgr. Róbert Mihalenko, riaditeľ školy