Giraltovskí psičkári zanechávajú neporiadok

Problém s nedisciplinovanými psičkármi a  neodstránením exkrementov po psích miláčikoch sa vyskytuje i u nás. Aj napriek tomu, že ich mesto zásobuje  vrecúškami.

Hoci sú v našom meste už niekoľko rokov osadené kontajnery na psie exkrementy, mnohí psičkári stále nevedia, ako sa o potreby svojho zvieratka postarať a už vôbec si nevšímajú a neberú ohľad na životné prostredie. Počas zimy boli stopy z výkalov výrazne zaborené v snehu. Podľa VZN mesta Giraltovce č. 44/2012 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Giraltovce, čl. IV., na verejných a verejne prístupných priestranstvách je však zakázané znečisťovať plochy exkrementami zvierat a venčiť psov. Týka sa to aj cintorína. Za neporiadok sa platí. Znečisťovanie verejných priestranstiev sa riadi VZN č. 20/2002 o niektorých podmienkach držania psov v meste Giraltovce s dodatkom č. 1 k VZN (28. 11. 2008). Na základe neho ten, kto vedie psa, má povinnosť bezprostredne odstrániť výkaly, ak pes znečistí verejné priestranstvo. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť zo všetkých spevnených plôch v intraviláne mesta, z priestorov parkov, kvetinových záhonov a zahustenej výsadby,” (Kde sa ten citát začína? úvodzovky som nensšiel.) uviedla Tatiana Mitaľová z MsÚ v Giraltovciach.  Postihy  priestukov  neodstránenia výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo,  sú zakotvené v §7 zák č. 282/2002 Z.z., Zákon, ktorým sa upravujú podmienky držania psov. Priestupky  prerokúvajú obecná/mestská polícia a orgán policajného zboru. Na priestupky a ich  prerokovanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. Podľa zákona môže byť uložená pokuta do výšky 65  eur,” uviedla. Prezradila, že  Mesto Giraltovce má od 1. septembra 2013 pre každého  platcu dane za psa v bytovom dome, ktorý nemá na tejto dani evidovaný nedoplatok, pripravený špeciálny bonus – jednorazové vrecká. „Nárok na vrecká má každý daňovník v počte 250 ks na každého evidovaného psa ročne. Je možné si ich prevziať v kancelárii č. 27 mestského úradu.“

Text: Martina Cigľárová