Pár slov k návrhu na predaj budovy Domu služieb

      Už viac ako dva mesiace sa v meste šíria reči o predaji budovy Domu služieb. Je pravda, že v novembri 2016 p. Martin Jadlovský podal žiadosť o odkúpenie budovy do osobného vlastníctva s možnosťou výstavby nájomných bytov na druhom nadzemnom podlaží z odľahčených stavebných materiálov so zachovaním terajších nájomníkov. Ako štandardne, bol tento spis prerokovaný vo vedení mesta, v príslušných komisiách pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) a následne aj na zasadnutí MsZ v decembri 2016 ako informatívna správa v bode programu Rôzne. V deň termínu ďalšieho zasadnutia MsZ v januári 2017 boli na mestský úrad podané ďalšie dve žiadosti o odkúpenie budovy a to od spoločností ALB Trade, s. r. o. a ZARA HOLDING, s. r. o. Vedenie mesta zvažovalo efektívnosť predaja a účelnosť využitia budovy pre potreby mesta a hlavne možnosť získať finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy starého mestského úradu a výstavby plavárne.

    Ako primátor mesta som zadal vedúcim pracovníkom  MsÚ úlohu pripraviť ekonomické tabuľky o nákladovosti a zisku z prenajatého majetku (Dom služieb). Tu nastal prvý nesúlad zamestnancov mesta, členov komisií a mestskej rady, v podávaní informácií pre poslancov MsZ. Po zasadnutí mestskej rady v januári 2017 som zadal úlohu vedúcej finančného oddelenia spracovať komplexnú tabuľku nákladovosti finančných prostriedkov na chod Domu služieb za posledných desať rokov (2006-2016) so splácaním úveru, ktorý bol použitý na rekonštrukciu strechy, prekrytie terás a vonkajšej fasády od hlavnej ulice a vyčísliť zisk pre mesto ( tabuľka je  príloha k článku).

     V posledných rokoch má mesto dosť problémov zhodnocovať svoj prebytočný majetok, či už prenájmom alebo predajom (napr. budova bývalej mestskej knižnice, ktorej cena od roku 2015 do roku 2017 klesla zo 60 000  na 30 000 €). V rokoch 2013-2015 sme predali budovu poľnohospodárskeho družstva (ul. Kpt. Nálepku) súkromnému vlastníkovi a dnes tam máme 23 nájomných bytov. Súkromní podnikatelia skupujú v meste nehnuteľnosti, rekonštruujú ich a budú ponúkať svoje priestory na prenájom. Ako bude mesto zveľaďovať svoj majetok, ak ostane prázdny? Zmení sa postoj, ak my budeme ponúkať mestský majetok na predaj, ako keď je o majetok záujem? Reči, že predaj sa pripravoval pre konkrétneho podnikateľa, sú nepravdivé a mrzí nás, ako o tom občania hovoria, že tak to prezentujú poslanci MsZ. Zákon o majetku obcí jednoznačne určuje spôsoby predaja majetku a v tomto prípade poslanci majú možnosť rozhodnúť o spôsobe predaja či formou dražby alebo verejnou obchodnou súťažou. Na zasadnutí MsZ sa hlasovalo iba o tom, či budovu predať alebo nie. Stanoviská komisií boli nasledovné: komisia výstavby odporučila budovu predať, komisia správy majetku mesta odporučila budovu nepredať, ale predať budovu starého MsÚ, finančná komisia nebola uznášaniaschopná a mestská rada neprijala žiadne stanovisko. Samotné hlasovanie poslancov MsZ bolo: za hlasoval jeden poslanec, piati poslanci hlasovali proti a piati poslanci sa zdržali hlasovania.

     Tu by som sa chcel ešte vyjadriť k stanovisku komisie správy majetku mesta, k odporúčaniu predať budovu starého MsÚ. Je to budova, ktorá bola postavená začiatkom 20. storočia a má svoju históriu. Nachádza sa v centre mesta a z môjho pohľadu si zaslúži byť opäť radnicou, keďže na tento účel bola postavená. Ako primátor mesta mám vo volebnom programe ako  jeden z hlavných bodov hľadať finančné možnosti na opravu budovy a vrátiť mestský úrad do starej radnice. Chcem povedať, že záujemcu o budovu starého MsÚ nemáme a v prípade, že by bol vážny záujem o kúpu, v takom prípade by som ako primátor mesta vypísal referendum, či starú radnicu predať alebo nepredať.

     Vážení spoluobčania, tak toto sú konkrétne fakty o „predaji či nepredaji“ budovy Domu služieb v našom meste.