Zelené okienko alebo očami MsPS Giraltovce

Na tomto mieste sa budeme od mája „stretávať“ častejšie, aby sme sa spoločne pozreli na niektoré otázky a občas sa aj zamysleli nad problematikou triedenia, zberu a vývozu odpadov, ale aj na iné oblasti života v meste.  

Chodím sa prechádzať po meste a, bohužiaľ, si všímam, že stále sa nájdu aj také „sociálne existencie“, ktoré bez akejkoľvek úcty k životnému prostrediu nemajú problém nielen s vyhodením smetí do prírody, ale rovno s vývozom odpadu! „Hlavňe, že na dvore mam poradek, ňe?!“

Napr. na serpentínach (nad Sabolovými)... Ak sa tam človek vyberie na tichú prechádzku, získa pocit,  že si niekto toto miesto nepomýlil so skládkou. Ešte horšie to však vyzerá pri tzv. starých stavebninách smerom na Lužany. Nájdeme tu stavebný odpad, zvyšky elektroodpadov, sklo a pod. Otázka je, prečo, keď máme k dispozícii zberný dvor (otvorený aj v sobotu od 8.  do 12. hod., pozn.), kde majú Giraltovčania možnosť takýto odpad bezplatne odovzdať (okrem stavebného, ten je spoplatnený na základe VZN mesta sumou 3,5 centa za kg, právnické osoby, firmy a obyvatelia okolitých obcí majú poplatok 10 centov/kg, pozn.).

V spolupráci s mestom Giraltovce uvažujeme o inštalácii fotopascí.  Kto bude takto prichytený, vystavuje sa priestupkovému konaniu so všetkými právnymi konzekvenciami vyplývajúcimi zo zákona o odpade č. 79/2015 Z. z. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, býva v takýchto prípadoch nekompromisný a dotyčnému vzhľadom na sadzobník hrozí pokuta, na splatenie ktorej bude potrebovať minimálne spotrebný úver... V najhorších prípadoch (nebezpečný odpad) dokonca hrozí páchateľovi po naplnení skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu (napr. trestný čin všeobecného ohrozenia na základe trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v aktuálnom znení, § 179, odsek 2) aj trestné stíhanie a väzba od 8 do 15 rokov. Takže je naozaj nutné riskovať toto všetko?!

Taktiež chcem apelovať na mladých, cintorín a jeho okolie je pietne miesto odpočinku našich zosnulých požívajúce všeobecnú úctu, nie motel, kde sa môžete oddávať svojim, pomôžem si eufemizmom - milostným chúťkam... Keby ste mali aspoň toľko elementárnej slušnosti, aby ste pozostatky po vašich aktivitách na „drzovku“ nehádzali na prístupovú cestu k cintorínu... Ak majú chuť na takéto pohoršujúce praktiky v okolí miesta odpočinku neuvedomelí mladí chlapci, majte rozum aspoň vy, dievčatá. Chceli by ste za otca svojich detí takého ľahkovážneho a nevyprofilovaného burana?   

Verím, že sa podobné problémy aj v spolupráci s vami, súdnymi občanmi, podarí eliminovať, aby si naše mesto zachovalo svoje GENIUS LOCI, čisté a upravené prostredie, ako aj dôstojný ráz.

 

PhDr. Matúš Štofko