Úradná tabuľa mesta

DokumentDátum vyveseniaDátum zvesenia
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Milan Socha21.09.202005.09.2020
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Slavomíra Harčariková21.09.202005.09.2020
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Gabriel Harčarik21.09.202005.09.2020
Zápisnica o priebehu obchodnej verejnej súťaže zo dňa 17.09.202021.09.202005.09.2020
Určenie použitia zvislých a vodorovných dopravných značiek na miestnych komunikáciách a parkoviskách v meste Giraltovce21.09.202005.09.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta do 31.12.202014.09.202029.09.2020
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Giraltovce14.09.202029.09.2020
Oznámenie o uložení písomnosti – uznesenia súdu – p. Stanislav Vertaľ09.09.202024.09.2020
Štatistický úrad SR – Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v marginalizovaných rómskych komunitách (EU SILC MRK) – aj v meste Giraltovce27.08.202010.11.2020
Návrh kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena24.08.202008.09.2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Giraltovce – pozemok C KN č. 1355/6, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 895 m2, v k. ú. Giraltovce10.08.202005.09.2020
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie – Verejná vyhláška – Rozhodnutie – v rámci stavby „Giraltovce, Bytový dom A, B (19 bj + 19 bj)“01.07.202019.07.2020
Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 202018.12.201915.12.2020