Úradná tabuľa mesta

DokumentDátum vyveseniaDátum zvesenia
Okresný úrad Prešov - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavba "Rýchlostná cesta R4 Giraltovce - Kuková"
27.01.202324.02.2023
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov s výmerou 99 m2
26.01.202324.02.2023
VSD, a.s. - Verejná vyhláška - Giraltovce, ul. Dukelská - úprava NN a DP
24.01.202324.02.2023
Daňový úrad Prešov, pobočka Svidník - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - p. Peter Drab
11.01.202326.01.2023
Rozhodnutie primátora mesta o odpustení poplatku za prenájom priestorov v Športovej hale Igora Nováka
10.01.202319.02.2023
VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25.01.2022 - podľa zoznamu
04.01.202314.02.2023
VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25.01.2022 - Fučíkova 368/5, Kukučínova 0
04.01.202314.02.2023
VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.01.2023 - Kukučínova
20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,39,41,42,43,59,60,79,84,
85,174,463,471,484/31,490/37,501/76,507,508,510/60,511/61,511/64,
553/41,561,574,/79,577,578,791,831/88,831/89,831/90,831/91,831/92,
831/93,831/94,831/95,831/96,831/97,831/98,831/99,831/100,831/101,
831/102,831/103,832,832/104,832/105,832/106,832/107,832/109,832/110,
832/111,832/112,832/113,832/114,832/115,875,893/131,899/72,999,
Tehelná 779, 792
30.12.202222.01.2023
VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.01.2023 - Kukučínova
35, 38, 791, 899/72
29.12.202222.01.2023
VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.01.2023 - Fučíkova
40,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,88,91,92,93,94,266,
437/84,438/86,440/90
29.12.202222.01.2023
VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.01.2023 - Fučíkova
4,6,7,9,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,37,38,71,168,388,400,400/36,403/39,Hviezdoslavova 8
29.12.202222.01.2023
VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.01.2023 - Dukelská 70,
Kukučínova 0, 17, 470
29.12.202222.01.2023
VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.01.2023 - Fučíkova
0,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,
64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,88,91,92,
93,94,99,266,419/57,420/58,537/84,438/86,440/90,562/60,589,635/96,
677/98,911,921
29.12.202222.01.2023
VSD, a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.01.2023 - 18.01.2023 - Družstevná 1,2,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,20,21,23,27,338/1,345,361/25,913
Dukelská 50,52,57
Fučíkova
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,
65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,91,92,93,94,
99,266,419/57,420/58,437/84,438/86,440/90,562/60,589,635/96,677/98,
911,921
27.12.202222.01.2023
Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2023
20.12.202216.01.2023
Štatistický úrad SR - Štatistické zisťovanie rodinných účtov v termíne od 06.12.2022 do 12.01.2024
13.12.202206.01.2023
Pozvánka na 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2022
07.12.202220.12.2022
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na I. poschodí Domu služieb na Dukelskej ul. č. 57/64, s výmerou 18,61 m2
28.11.202213.12.2022
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku č. 20/2022/FIN na rok 2023
28.11.202222.12.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2023
26.11.202222.12.2022
Návrh programového rozpočtu na roky 2023 - 2025
25.11.202222.12.2022
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu "Koordinátor komunitných aktivít"
14.11.202226.12.2022
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - garáž na Bardejovskej ul. 218/3, s výmerou 18 m2
3.11.202214.11.2022
Zápisnica miestnej – mestskej volebnej komisie
30.10.202214.11.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho konania – „Giraltovce – Preložka VN vedenia V-229“ – Peter Hruška, Fučíkova 438/86, Giraltovce
18.10.202202.11.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
30.09.202230.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
30.09.202230.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta
30.09.202230.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva
30.09.202230.10.2022
VZN č. 4 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Giraltovce
28.09.202230.09.2022
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent v materskej škole
14.09.202225.09.2022
V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých
14.09.202225.09.2022
Okresný úrad Svidník - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Giraltovce.
26.07.202226.09.2022
Oznámenie o spôsobe prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Spojená škola internátna Svidník - nebytové priestory vo vlastníctve mesta - budova CVČ, Fučíkova ul. č. 5, s výmerou 124,75 m2
28.06.202225.07.2022
VZN č. 2/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Giraltovce
28.06.202225.07.2022
VZN č. 3/2022, ktorý sa mení VZN č. 1/2019 o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Giraltovce
28.06.202225.07.2022
Štatistický úrad SR - Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
16.06.202225.07.2022
Štatistický úrad SR - Štatistické zisťovanie - Výberové zisťovanie
pracovných síl
16.06.202225.07.2022
informácia - voľby do orgánov samosprávnych krajov
13.06.202225.07.2022
Plán zasadnutí MsR a MsZ

12.12.202114.12.2021