Úradná tabuľa mesta

DokumentDátum vyveseniaDátum zvesenia
Oznámenie o spôsobe prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa - časť pozemku parcely C KN č. 1023, v prospech p. Zdenka
Čipčovského, bytom Giraltovce, Záhradná 619/9
22.09.202107.10.2021
Oznámenie o spôsobe prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa - časť pozemku parcely C KN č. 448/1, v prospech spoločnosti Packeta
Slovakia s.r.o., Kopčianska č. 3338/82 A, Bratislava
22.09.202107.10.2021
VZN č. 3/2021 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Giraltovce
22.09.202107.10.2021
VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Giraltovce22.09.202107.10.2021
Ministerstvo životného prostredia SR - Oznámenie o zrušení prerokovania
zaradenia lokality SKUEV4099 Lúky pri Giraltovciach do národného zoznamu
území európskeho významu - Verejná vyhláška
20.09.202105.10.2021
Slovenská pošta, a.s. - Oznámenie o uložení zásielky - Peter Drab -
DRABSTAV
16.09.202104.10.2021
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na prízemí Domu služieb, s celkovou výmerou 12,42 m214.09.202129.09.2021
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na I. poschodí Domu služieb, s celkovou výmerou 19,81 m214.09.202129.09.2021
Pozvánka na 21. zasadnutie MsZ dňa 20.09.202114.09.202120.09.2021
Oznámenie o uložení poštového poukazu na výplatu – p. Veronika Berecká27.08.202116.09.2021
Ministerstvo životného prostredia SR – Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4099 Lúky pri Giraltovciach do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA26.08.202115.09.2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania – M-TEL s.r.o., Košice – stavba: „F2BTS Giraltovce 0455KO – líniová stavba“03.08.202118.08.2021
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nebytový priestor na 1. poschodí Domu služieb, na Dukelskej ul. č. 57/64, s výmerou 38,54 m2

Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
19.07.202103.08.2021
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nebytový priestor na prízemí Domu služieb, na Dukelskej ul. č. 57/64, s výmerou 7,80 m2

Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
19.07.202103.08.2021
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie krízového manažéra13.07.202128.07.2021
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. – Oznámenie o spôsobe predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – sociálno-prevádzková budova s príslušenstvom a pozemok pod budovou – na parcele C KN 529, v k. ú. Giraltovce13.07.202128.07.2021
Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. – Oznámenie o spôsobe predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – rozostavaná garáž na parcele C KN 512/27, v k. ú. Giraltovce13.07.202128.07.2021
Oznámenie predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
- budova postavená na parcele č. C KN 197/2, v k. ú. Lužany pri Topli;
- pozemok s výmerou 488 m2 pod budovou na parcele č. C KN 197, v k. ú. Lužany pri Topli.
22.06.202106.07.2021
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Svidník – Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru21.06.202105.07.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 202102.06.202117.06.2021
Záverečný účet mesta Giraltovce za rok 202009.04.202124.04.2021
Plán zasadnutí MsZ a MsR na rok 202101.01.202131.12.2021