Úradná tabuľa mesta

DokumentDátum vyveseniaDátum zvesenia
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie – Verejná vyhláška – Rozhodnutie – v rámci stavby „Giraltovce, Bytový dom A, B (19 bj + 19 bj)“01.07.202019.07.2020
VSD, a.s. – Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.07.2020 – Dukelská 538/1 a Prešovská ul.29.06.202017.07.2020
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Giraltovce10.06.202028.06.2020
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Erik Dzurko09.06.202027.06.2020
Výzva na predkladanie ponúk – „Dodávka a montáž výťahu – Dom kultúry v Giraltovciach“09.06.202027.06.2020
Rozhodnutie zriaďovateľa škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Giraltovce k úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zmysle VZN04.06.202022.06.2020
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie – Verejná vyhláška – „Giraltovce, Bytový Dom A, B (19 bj + 19 bj) – SO 03 Vodovodná prípojka – SO 03.1 Vodovodná prípojka – zmena, SO 04 Splašková kanalizácia a SO 10 Dažďová kanalizácia – SO 10.1 Dažďová kanalizácia, doplnenie – vtoková šachta + UV2, SO 10.2 Dažďová kanalizácia – zmena“01.06.202019.06.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 202020.05.202008.06.2020
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Ladislav Katriňak15.05.202003.06.2020
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Jozef Giba15.05.202003.06.2020
Slovenská pošta, a.s. – Oznámenie o uložení zásielky – p. Jozef Giba15.05.202003.06.2020
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie – Verejná vyhláška – Rozhodnutie – užívanie vodnej stavby „Lužany pri Topli – výtlačné kanalizačné potrubie do Giraltoviec“ 13.05.202001.06.2020
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce22.04.202022.05.2020
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie – Verejná vyhláška – „Lužany pri Topli“ – výtlačné kanalizačné potrubie do Giraltoviec“ – začatie kolaudačného konania spojeného s miestnym šetrením.06.04.202024.04.2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bardejov – Prerušenie dodávky vody – dňa 21.04.202013.03.202021.04.2020
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bardejov – Prerušenie dodávky vody – dňa 22.04.202013.03.202021.04.2020
Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 202018.12.201915.12.2020