Úradná tabuľa mesta

DokumentDátum vyveseniaDátum zvesenia
Pozvánka na 31. zasadnutie MsZ dňa 22.08.2022

17.08.202202.09.2022
Slovenská pošta, a.s. - Oznámenie o uložení zásielky - p. Jozef Ďorko

15.08.202202.09.2022
Slovenská pošta, a.s. - Oznámenie o uložení zásielky - p. Ľuboš Mulidran
15.08.202202.09.2022
Oznámenie výsledkov výberového konania pre obsadenie pozície člena miestnej občianskej poriadkovej služby
09.08.202222.08.2022
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - p. Cecília Drimáková, p. Martin Harčarík, p. Slavomíra Harčaríková
08.08.202222.08.2022
Okresný úrad Svidník - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Giraltovce.
26.07.202226.09.2022
Vyhlásenie výberového konania na člena MOPS
26.07.202215.08.2022
Slovenská pošta, a.s. - Oznámenie o uložení zásielky - p. Andrej Fiľa
12.07.202203.08.2022
Oznámenie o spôsobe prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Spojená škola internátna Svidník - nebytové priestory vo vlastníctve mesta - budova CVČ, Fučíkova ul. č. 5, s výmerou 124,75 m2
28.06.202225.07.2022
Oznámenie o spôsobe predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. Milan Biroš - pozemok na parcele C KN č. 1552/7, s výmerou 26 m2, v k. ú. Giraltovce
28.06.202225.07.2022
VZN č. 2/2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Giraltovce
28.06.202225.07.2022
VZN č. 3/2022, ktorý sa mení VZN č. 1/2019 o Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Giraltovce
28.06.202225.07.2022
Štatistický úrad SR - Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
16.06.202225.07.2022
Štatistický úrad SR - Štatistické zisťovanie - Výberové zisťovanie
pracovných síl
16.06.202225.07.2022
informácia - voľby do orgánov samosprávnych krajov
13.06.202225.07.2022
informácia - voľby do orgánov samosprávy obcí.
13.06.202225.07.2022
Plán zasadnutí MsR a MsZ

12.12.202114.12.2021