Komunitné centrum

Podpora z Európskeho sociálneho fondu, Európsky fond regionálneho rozvoja, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Zámer zriadiť a prevádzkovať Komunitné centrum v Giraltovciach (ďalej KC) bol schválený primátorom mesta pred podaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok. KC je zriadenie bez právnej subjektivity, začlenené organizačne pod prednostu mestského úradu.
V komunitnom  centre sa venujeme fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb , ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti spoločensky sa  začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite. Poskytujeme odborné činnosti  v sociálno – preventívnej oblasti , aktivity pre lepšie začlenenie spomínanej sociálnej skupiny. Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce koncepciu zacielenú na vzdelávanie, rozvoj a pestovanie záujmových a voľnočasových aktivít , na občiansku svojpomoc. Taktiež  vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu. Prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.
 


Klienti

 • Deti a mládež
 • Osoby s nízkymi príjmami
 • Osoby dlhodobo nezamestnané
 • Osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci
 • Rodič na materskej dovolenke
 • Seniori
 • Rómska komunita

Pracovníci KC

 • Mgr. Janette Bučková – Odborný pracovník - Garant KC - (+421) 915 396 327 (služobné tel.č.)

 • Mgr. Veronika Havrilová – Odborný pracovník KC - (+421) 915 396 327 (služobné tel.č.)

 • Dana Juhasová – Asistent odborného pracovníka KC

poskytujú tieto služby:

 • Sociálno – právne poradenstvo
 • Komunitná práca a komunitná rehabilitácia
 • Nízkoprahové programy pre deti a mládež
 • Výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby.

Plán činnosti KC_GIRALTOVCE

Priestorové vybavenie

 • Miestnosť – nízkoprahový klub pre deti a mládež/školiaca miestnosť/klubovňa
 • Prvá miestnosť je využívaná pre nízkoprahové aktivity pre deti a mládež, pre matky s deťmi. V poobedňajších hodinách sa v táto miestnosť využíva na záujmové a voľnočasové aktivity. Počas nepravidelných aktivít sa v miestnosti konajú besedy, školenia.
 • Miestnosť – miestnosť - kancelária OPG KC je využívaná pre pracovníkov KC (spisová dokumentácia, príprava podkladov…)
 • Miestnosť – kancelária pracovníkov KC využívaná na sociálno –právne poradenstvo (spisová dokumentácia)
 • Miestnosť – kuchyňa

Otváracie hodiny KC

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok 7:30 – 16:30
Streda 7:30 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok 7:30 – 13:00
Obednajšia prestávka - 11:30 - 12:00 h.
Kontakt
Dukelská 853/140,
budova medzi bytovkami oproti ÚPSVaR
mobil: (+421) 915 396 327