Rekonštrukcia cesty v centre rómskej osady v meste Giraltovce

Názov Projektu:

Rekonštrukcia cesty v centre rómskej osady v meste Giraltovce

Poskytovateľ dotácie:  

Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Prijímateľ dotácie:

 Mesto Giraltovce

Výška poskytnutej dotácie: 

10 000, - €

Mestu Giraltovce bola v roku 2019 schválená dotácia na rekonštrukciu cesty v centre rómskej osady.  Vďaka možnosti Ministerstva vnútra (vyhlasovateľ výzvy) a úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (gestor), ktorí vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu sa nám podarilo zapojiť a byť úspešný pri zlepšovaní a skvalitňovaní života našich občanov z prostredia MRK. Po ukončenom verejnom obstarávaní a zosúladení vhodného termínu realizácie projektu sa nám podarilo v júly tohto roku (2019) predmetnú rekonštrukciu zrealizovať. Táto rekonštrukcia opäť o čosi zlepší život a bývanie občanom rómskej osady a zároveň ich priblíži k majoritnej časti obyvateľstva.