Terénna sociálna práca

Kontakty

Sídlo: Fučíkova 5, budova bývalého Centra voľného času

Pracovníci:

 • Mgr. Monika Baranová, terénny sociálny pracovník
  • (+421)915 395 800 (služobné tel.č.)
 • Mgr. Jana Fabuľová, terénny sociálny pracovník
  • (+421)915 396 115 (služobné tel.č.)
 • Ľubica Godlová, terénny pracovník
 • Marta Chovancová, terénny pracovník

Email: terennasocialnapraca@giraltovce.sk

Mesto GIRALTOVCE realizuje projekt s názvom

Terénna sociálna práca v Giraltovciach
Kód ITMS:27120130586
 
Vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR sa projekt realizuje pre občanov Giraltoviec, vo Svidníckom okrese na území Prešovského samosprávneho  kraja v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 
Trvanie:  od 05/2014 do 11/2015
Nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 63 515,77 € poskytol Fond sociálneho rozvoja z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Finančná spoluúčasť mesta je 5 % v sume 3 342,93 €.

Hlavný cieľ projektu

Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä MRK s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu TSP.
 
Rámcová aktivita
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.

Cieľové skupiny

 
Prioritnou cieľovou skupinou sú príslušníci marginalizovanej rómskej komunity rozdelení do štyroch podskupín:
 
 • Obyvatelia s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom a seniori.
 • Občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované.
 • Nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania (problémy s čítaním, písaním a počítaním).
 • Rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky.