Miestne občianske poriadkové služby

Mesto GIRALTOVCE realizuje projekt s názvom:

Miestne občianske poriadkové služby v meste Giraltovce

Kód projektu v ITMS2014: 312051J288

Vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR sa projekt realizuje pre občanov mesta Giraltovce, vo Svidníckom okrese na území prešovského samosprávneho kraja v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Trvanie projektu: 12/2017-11/2020

Nenávratný finančný príspevok poskytlo Ministerstvo vnútra SR pre Operačný program ľudské zdroje z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v celkovej výške maximálne 119 706, 41 EUR t.j. 95% z celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % spolufinancuje mesto Giraltovce z vlastných zdrojov.

Cieľ projektu:

312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít,predovšetkým rómov.

Prioritná os
5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

5.1 Sociálno – ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú rómovia

Kontakt:

Koordinátor:      Ing. Daniel Roguľa           + 421 915 987 553

 

Členovia:             Matúš Gabčo                    + 421 918 502 120

Štefan Juhas

Ján Kurej

Ján Vaľany