Prevencia kriminality

Informácia o realizácii projektu

 

Názov projektu: Rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému v meste Giraltovce

Miesto Realizácie projektu: Mesto Giraltovce/Prešovský kraj/Slovenská republika

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 240/2017/OO

Náklady projektu (zmluvná cena): 12 578, 83 € s DPH

Realizácia projektu: 12/2018

 

Popis projektu: Hlavným cieľom  projektu je  zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti v meste vo vzťahu k cieľovým skupinám, ako aj k majetku na území mesta Giraltovce. 

Obsahom projektu, je prevencia kriminality a vandalizmu, ochrana verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov v obci osadením 4 nových bezpečnostných kamier. Nepretržitým monitorovaním vo vytipovaných lokalitách  mesta (ul. Kukučínová –rómska osada, ul. Kukorelliho), čo nie je možné zabezpečiť fyzickou prítomnosťou zamestnancov mesta.

Formy a metódy realizácie: Bezpečnostné kamery sa umiestnia predovšetkým na vytypované miesta podľa analýzy bezpečnostnej situácie, kde je možné činnosťou týchto kamier  zamedziť resp. obmedziť páchanie deliktov pouličnej kriminality, ako aj  trestnej činnosti. Riadiace pracovisko ktoré, je umiestnené v budove mestského úradu, bude rozšírené o potrebné príslušenstvo, aby bolo možné monitorovať nové lokality.

Očakávaný prínos:

- preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálno-patologických javov

- odhaľovanie priestupkov a trestných činov, ako aj podporný prostriedok pri ich objasňovaní

- prípadné operatívne vysielanie zamestnancov mesta na miesta porušenia právnych noriem

- operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napr. dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti)

- ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov mesta

- ochrana majetku mestských inštitúcií a pod.

 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.