Komisia strategického rozvoja mesta

  • Predseda: Mgr. Martin Varga, MBA
  • Tajomník: Ing. Pavol Tchurík
  • Členovia:  vedúci oddelenia správy majetku mesta, vedúci oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja, vedúca finančného oddelenia, predseda finančnej komisie, predseda komisie výstavby, predseda komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, predseda komisie správy majetku mesta, Stanislav Varga, PhDr. Matúš Štofko

 

  • Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Giraltovce;
  • Komunitný plán mesta Giraltovce;
  • koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva;
  • koncepcia rozvoja zdravotníctva;
  • koncepcia rozvoja podnikateľských aktivít pre malých a stredných podnikateľov;
  • koncepcia rozvoja dopravy;
  • koncepcia rozvoja služieb v meste.