Komisia správy majetku mesta

 • Predseda: Ing. Ján Hažlinský
 • Tajomník: Ing. Ján Čabala
 • Členovia:
  • Ing. Viktória Chovancová
  • Ján Sušinka
  • RNDr. Stanislav Macák
  • Ing. Alena Tolinová
  • Ing. Mária Digoňová
  • Ing. Ján Magdoško

 • prerokovanie žiadostí o predaj a prenájom majetku;
 • navrhovanie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku;
 • navrhovanie spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku;
 • posudzovanie prevodu vlastníctva a prenájmu nehnuteľného majetku podľa osobitného zreteľa t. j., či konkrétna nehnuteľnosť je svojím charakterom priľahlou plochou alebo nie v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor&s caron;&i acute;ch predpisov;
 • príprava návrhov na predaj nehnuteľného majetku formou priameho predaja, pri ktorom stanovuje všeobecnú hodnotu majetku na základe znaleckého posudku, zabezpečuje zverejnenie zámeru predať majetok priamym predajom, vyhodnocuje doručené cenové ponuky a najvýhodnejšie cenové ponuky, predkladá mestsk& eacute;m u zastupiteľstvu na schválenie;
 • hospodárenie s majetkom mesta.