Komisia sociálna, zdravotná a bytová

 • Predseda: Ing. Mária Digoňová
 • Tajomník: Ing. Tatiana Mitaľová
 • Členovia:
  • Mgr. Slávka Vojčeková
  • Dana Kurečajová
  • Mária Bartošová
  • Alena Žultaková
  • Helena Sušinková
  • Anna Medvecová

 • starostlivosť o rodinu a deti;
 • starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov;
 • starostlivosť o starých občanov;
 • starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc a o spoločensky neprispôsobivých občanov;
 • bytová politika v meste;
 • posudzovanie žiadostí o pridelenie bytu z majetku mesta Giraltovce v zmysle schválených "zásad" a VZN;
 • zostavovanie návrhu poradovníka na pridelenie bytu z majetku mesta Giraltovce.