Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo mesta Giraltovce www.giraltovce.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Mesto Giraltovce si je vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke mesta. Ide o dokumenty, ktoré boli doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy. Mesto Giraltovce zverejnilo na svojej webovej stránke www.giraltovce.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.