Komisia výstavby

 • Predseda: Bc. Jaroslav Križánek, ml.
 • Tajomník: Ing. Emil Mati
 • Členovia:
  • Ing. Ľubomír Filo
  • Ing. Martin Paľa
  • Ing. Jaroslav Harajda
  • Andrej Bosak
  • Ing. František Schrenk
  • Jaroslav Bakaľar
  • Martin Jadlovský

 • vlastná investičná činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoj mesta;
 • usmerňovanie investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v meste z hľadiska využitia miestnych zdrojov a záujmov obyvateľov mesta;
 • obstarávanie, schvaľovanie a zmeny územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón;
 • posudzovanie zámerov a stavieb z architektonického hľadiska;
 • príprava vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti mesta z územnoplánovacieho hľadiska;
 • miestne komunikácie, ich údržba, správa a značenie.