Školská komisia

 • Predseda: Jaroslav Križánek, st.
 • Tajomník: Mgr. Antónia Juhová
 • Členovia:
  • Mgr. Miriam Eliašová
  • Mgr. Martin Varga, MBA
  • PhDr. Blanka Vaľovská
  • Mgr. Ján Čižek
  • Ing. Katarína Hliboká
  • Monika Matiková
  • PeadDr. Silvia Goliašová
  • Mgr. Peter Zajac
  • PhDr. Daniela Roguľová

Zápisnice – Školská a kultúrna komisia

Zápisnice – Školská komisia

Zápisnice – Kultúrna komisia

 • tvorba podmienok pre výchovu a vzdelávanie na území mesta;
 • zriaďovanie, rušenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
 • financovanie, rozpočty, správy o hospodárení škôl a školských zariadení;
 • správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu;
 • koncepcia rozvoja školstva v meste;
 • financovanie mimoškolských činností ZŠ a MŠ podľa možností.