Súčasnosť mesta

Mesto sa za posledné obdobie výrazne zmenilo. Dôkazom toho sú úpravy, rekonštrukcie jednotlivých inštitúcií, ale aj úplne nová pešia zóna, ktorá dala mestu inú, modernejšiu podobu. Život v meste riadia samosprávne orgány – primátorom mesta je už 5. volebné obdobie Mgr. Ján Rubis, prednostom Ing. Pavol Tchurik. Mestské zastupiteľstvo tvorí 11 poslancov. V snahe zracionalizovať prácu sa 17 obcí rozhodlo pridružiť ku Giraltovciam a vytvoriť spoločný obecný úrad pre výkon prenesených kompetencií zo štátnej správy Súčasťou MsÚ je Mestský bytový podnik a Mestský podnik služieb. O bezpečnosť Giraltoviec sa stará trojčlenná mestská polícia. V posledných rokoch sa zrealizovali projekty ako dokončenie infraštruktúry v meste (voda, plyn, kanalizácia), rekonštrukcia ZŠ, MŠ, separácia odpadu, rekonštrukcia námestia, výstavba nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu.

Dokončila sa výstavba Športovej haly Igora Nováka, komunitného centra, detské ihrisko pri MŠ, chodníky pri štátnej ceste 1/73 v celom intraviláne mesta, V rokoch 2012 -20313 bola realizovaná rekonštrukcia mestskej polikliniky Dr. Jozefa Goldbergera, v ktorej zdravotnú starostlivosť poskytuje vyše 20  lekárov a odborníkov. Špeciálnu zdravotnú starostlivosť 121 klientom poskytuje Domov sociálnych služieb. Na základe dotácie vlády SR sa vybudovala protipovodňová ochrana na rieke Topľa a pri rieke Radomka sa vodohospodárskym podnikom vykonala úprava toku. Z vlastných zdrojov mesto realizovalo rekonštrukciu Domu smútku (interiér), úpravu mestského cintorínu a úpravu sály v Dome kultúry.

Pre dôchodcov a vlastných zamestnancov mesto zriadilo vývarovňu na podávanie stravy. V rámci cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce mesto Giraltovce bolo úspešné v projekte Hľadanie spoločných koreňov a vybudovanie turisticko-rekreačného zázemia v Parku pod dubmi v Poľsku a v Parku mieru v našom meste. Súčasťou projektu bola úprava amfiteátra, administratívnej budovy, a úprava parku, ktorý v súčasnosti ponúka možnosti rekreácie, oddychu a športu, keďže sa tam nachádza cyklistický chodník.

 V meste máme tri kostoly – rímskoktolícky, gréckokatolícky i najstarší evanjelický, niekoľko rokov je otvorená aj Sála kráľovstva, ktorú využívajú Jehovovi svedkovia.  Školskú sféru zastrešujú MŠ, dve ZŠ, špeciálna škola, gymnázium a stredná odborná škola. Vo všedných dňoch sa ľudia po práci stretávajú v spolkoch a organizáciách, z nich najaktívnejší je Zväz postihnutých civilizačných chorobami, najpočetnejší sú zasa rybári, poľovníci, dobrovoľní hasiči, záhradkári a chovatelia domácich zvierat a exotického vtáctva, aktívnymi sú aj členovia Zväzu protifašistických bojovníkov. Starší ľudia využívajú služby klubu dôchodcov a taktiež novootvoreného denného stacionára JAR ŽIVOTA.  Kultúrnu oblasť v našom meste zastrešuje oddelenie kultúry, ktoré každoročne organizuje viacero podujatí ako Topľanské slávnosti, dožinky, súťažnú prehliadku v speve ľudových piesní Giraltovský hudák, rôzne výstavy a ďalšie iné podujatia. Naše zvyky a tradície už niekoľko rokov odovzdáva FS Topľan, ktorý nás reprezentuje doma i v zahraničí. V oblasti športu je na prvom mieste futbal, ktorý slávi storočnicu, k ďalším športom patrí volejbal, box a reprezentanti posilňovne SPIDERS GYM, ktorá sa v posledných rokoch teší veľkej návštevnosti.  Život mesta mapuje už 30. rok mestský mesačník Spravodajca, ktorý je tribúnou kultúrneho, spoločenského, politického i športového života v meste. Po rozpade najväčšieho závodu vzniklo niekoľko menších dielní, ktoré sa zaoberajú šitím pracovných ochranných prostriedkov, pracovných odevov, obuvi aj rukavíc, ale aj vkusného oblečenia, ktoré si našlo odbyt na zahraničných trhoch. V súčasnosti pracuje väčšina Giraltovčanov v najrôznejších službách, doprave, školstve, zdravotníctve a oblasti sociálneho opatrovateľstva, v samospráve aj štátnej správe, ale tiež hlavne v obchode.  V meste funguje pošta, 2 bankové ústavy, poisťovne, stavebné sporiteľne a telekomunikační operátori.  

Napriek všetkým ťažkostiam má mesto ambíciu byť vzdelávacím, administratívnym, kultúrnym, nákupným, sociálnym i zdravotným centrom pre topľanskú dolinu, ktorej je prirodzeným geografickým spádovým miestom.